РЕГИСТРАЦИЯ за проект “Права и отговорности на гражданите в ЕС”
РЕГИСТРАЦИЯ за проект “Права и отговорности на гражданите в ЕС”

РЕГИСТРАЦИЯ за проект “Права и отговорности на гражданите в ЕС”

П Р О Е К Т

„П Р А В А   И   О Т Г О В О Р Н О С Т И   НА   Г Р А Ж Д А Н И Т Е   В   Е В Р О П Е Й С К И Я

С Ъ Ю З“


* * *

Линк за регистрация онлайн:   http://silviyad.wufoo.com/forms/-/

* * *

За кого е предназначен проектът?
Младежи в гимназиална възраст.
Учениците трябва да имат навършени 16 години.

Къде ще се реализира?
10 март – Пловдив
17 март – Габрово
24 март – Стара Загора
31 март – Русе
21 април – Бургас
28 април – Шумен

Какво представлява ?
Целта на този проект е да фокусира вниманието на младите хора върху историческата и съвременна роля на гражданските права, да увеличи степента на тяхното разпознаване, както и да допринесе за повишаване съзнателното усещане за индивидуалната роля в демократичния процес, мотивиране за съблюдаването и защитаването им, както и познаването на механизмите, чрез които е възможно да се реализират. Проектът е насочен към повишаване на информираността на учениците, изграждане на базисна компетентост по основните права като европейски граждани, както и умения за формулиране на лична гражданска позиция. Проектът разчита на интерактивност и участие на самите ученици в дискусии, различни игри и информативни занимания, създава  условия за творчески принос и диалог, който се осъществява между младите хора в гимназиална възраст (16 – 18 години) и студентите политолози, водещи форматите. Проектът допринася и за професионалната нагласа на младежите, тъй като непосредственият им контакт със студентите дава ориентация за предмета и проблемите, които попадат в обхвата на политологията, правото и социологията като науки и университетски специалности.

Кои са водещите партньори?
Студентски клуб на политолога при Софиски университет „Св. Климент Охридски“  със съдействието на Либерален институт за политически анализи (ЛИПА), гр. София.

Как можете да се свържете с нас?
Пишете ни на POLITOLOGY@POLITOLOGY.EU


БЛАГОДАРИМ ВИ !


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *