Студентски клуб на политолога - СУ
(Български) Устав

(Български) Устав

Устав на
„Студентски клуб на политолога”
СУ „Св. Климент Охридски”

Глава 1
Общи положения

Чл. 1. (1) „Студентски клуб на политолога”, наричан по-нататък за краткост „Клубът”, е
независимо непартийно, доброволно сдружение с нестопанска цел на студенти по Политология
от Софийски университет „Св.Климент Охридски” (СУ). Обединението цели получаване на
висококачествено образование и издигане престижа на специалност Политология във
Философски факултет (ФФ) на СУ.
(2) Клубът работи за повишаване качеството на българското висше образование,
развитие и напредък на политологията като наука и професия, утвърждавайки методите на
хуманизма и демократичните ценности при решаване на задачите си.
(3) Клубът осъществява дейността си във взаимодействието с държавната власт,
неправителствени организации на национално и международно равнище и ръководството на СУ
”Св.Климент Охридски”, на основата на действащото българско законодателство и на Устава.
(4) Клубът се учредява без определен срок на съществуване или друго прекратително
условие.
(5) Минималният брой членове на Клуба е пет члена.

Глава 2
Предмет и цели

Чл. 2. Клубът си поставя за цел:
1. да издига престижа на СУ „Св.Климент Охридски” и на специалността Политология в
обществото, включително популяризирането й чрез средствата за масово осведомяване;
2. да допринася за получаването на по-добра квалификация по специалността
Политология чрез:
2.1. срещи с български и чуждестранни политолози, политици, дипломати, държавни
служители, изтъкнати общественици, учени и други, имащи отношение към вътрешната и/или
външната политика на Република България;
2.2. организиране на образователно-квалификационни и научни курсове, семинари,
кръжоци, симпозиуми, конференции, конгреси, публични лекции и консултации;
2.3. организиране и участие в международни програми;
2.4. проектна дейност;
3. да представлява интересите на студентите по Политология пред ръководството на СУ
и пред учреждения, пряко влияещи на тяхното обучение;
4. да установи контакти между студентите, изучаващи Политология от различни курсове
в СУ;
5. да съдейства за установяване на взаимоотношения със сродни организации в страната
и чужбина;
6. да изследва, анализира и коментира процеси и явления, свързани с политическото,
икономическо, културното и научно сътрудничество между страните;
7. да реализира обществено-полезни проекти и инициативи, научно-образователни и
научно-приложни програми, форуми и други академични събрания по проблеми, свързани с
политологията, както в рамките изключително на ФФ на СУ, така и в съучастие с други
партньори.
Чл. 3. Клубът ще постигне целите си чрез:
1. изпълнение на студентски проекти в областта на образованието, международната
интеграция на Република България, външната и вътрешна политика на страната и
международните отношения в условията на глобализация;
2. организиране и провеждане на конкурси, семинари, конференции, кръгли маси и
други;
3. спомагателна дейност, свързана с основните цели на Клуба.

Глава 3
Членство

Чл. 4. (1) Редовен член на Клуба може да бъде всеки студент в специалност
Политология в СУ “Св. Климент Охридски”, който е пълнолетен български гражданин и приема
Устава, целите и задачите на Клуба, независимо от своя пол, религиозна или етническа
принадлежност.
(2) Всеки редовен член на Клуба участва в Общото събрание (ОС) и има право на един
глас. Гласуването чрез пълномощно е недопустимо.
(3) Членството в Клуба е индивидуално. То е акт на свободно волеизявление. Членовете
са редовни, асоциирани и почетни.
(4) Като асоциирани членове в Клуба могат да членуват студенти, завършили
Политология или друга специалност, които имат интерес в областта на политическите науки.
(5) Редовните членовете на Клуба, след завършване на обучението си в СУ „Св. Климент
Охридски”, автоматично получават статут на асоциирани членове.
(6) Клубът приема почетни членове – български и чуждестранни физически лица
допринесли в значителна степен за издигане на престижа на Клуба, оказали помощ на дейността
му, както и лица със сериозни постижения в областта на политическите науки, които участват
активно в научно-изследователската и преподавателска дейност, приемат настоящия Устав и са
съгласни да работят за постигане целите на Клуба. Почетните членове имат представителни
функции.
(7) Почетните и асоциираните членове имат право на съвещателен глас в Общото
събрание.
(8) Почетни членове се приемат въз основа на писмено предложение от поне 1/3 от
членовете на Клуба, отправено до Управителния съвет (УС), като последният може и служебно
да издигне и разгледа кандидатура за почетен или асоцииран член.
Чл. 5. Документи за кандидатстване и членство.
(1) Членството в Клуба е доброволно и става въз основа на подадено заявление от лицето
кандидат, че е студент по Политология, запознат с Устава и приемащ целите на Клуба.
(2) Кандидати за асоциирано членство – студенти от други специалности с интереси в
областта на политологията се приемат с решение на Управителния съвет – специфично за
конкретния случай.
(3) УС на Клуба разглежда молбата в срок не по-късно от месец от постъпването й.
Отказът за приемане на кандидат за редовен член подлежи на обжалване пред ОС на Клуба.
(4) Новите членове получават правото да носят символите на Клуба.
(5) УС на Клуба води регистър на членовете въз основа на протоколите за приемане и
заявленията за напускане.
(6) Членството възниква след утвърждаване на приемането от УС.
Прекратяване на членство
Чл. 6. (1) Редовното членство се прекратява:
1. с едностранно писмено волеизявление, отправено до УС на Клуба;
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
3. с изключване;
3.1. при грубо или систематично нарушаване на Устава;
3.2. явна или продължителна незаинтересованост към работата на Клуба, както и при
уронване на престижа му;
3.3. при осъждане за умишлено престъпление от общ характер;
4. с прекратяване на Клуба.
(2) Решението за изключване се взема от ОС на Клуба с обикновено мнозинство от
членовете по списъчен състав, по предложение, направено от УС.
(3) Възобновяването на членство, прекратено по чл.6 ал.1 т.3, става на ОС на Клуба с
квалифицирано мнозинство от две трети от присъстващите членове по предложение на УС и въз
основа на писмена молба на кандидата.
(4) Легитимността на прекратяването на членството може да се обжалва пред УС на
Клуба в едномесечен срок.
Чл. 7. (1) Почетното и асоциираното членство се прекратява:
1. с едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет на Клуба;
2. с изключване;
2.1. Почетните членове могат да бъдат изключени когато:
2.1.1. с действия си накърняват доброто име на Клуба;
2.1.2. не работят за постигане на целите му или ги възпрепятстват;
2.1.3. при системни нарушения на Устава на Клуба.
(2) Решението за изключване се взема от ОС на Клуба с обикновено мнозинство от
членовете по списъчен състав, по предложение направено от УС.

Глава 4
Права и задължения

Чл. 8. Права на редовните членове на Клуба:
1. да участват в работата на Общото събрание;
2. да участват лично в планирането и реализацията на дейността на Клуба;
3. да предлагат на ОС на Клуба изменения и допълнения на дневния ред;
4. да предлагат на ОС на Клуба изменения и допълнения в Устава;
5. да получават информация за дейността на Клуба;
6. да внасят пред Управителния съвет предложения и проекти за развитие дейността на
Клуба.
7. да ползват с предимство пред други организации и лица, нечленуващи в Клуба и да
получават съдействие при организирането на тематични мероприятия, съобразени със задачите
на Клуба за постигане на неговата цел;
8. да избират и да бъдат избирани във всички негови органи, съобразно Устава на Клуба;
9. да участват в разработването, обсъждането и приемането на всички решения и
документи на Клуба;
10. да изразяват несъгласието си с дейността на ръководството на Клуба, като отправят
питания и заявления към същото и да получават отговор в срок от една седмица;
11. да правят предложения и препоръки пред ОС и да следят за реализацията им.
Чл. 9. Права на почетните членове на Клуба:
1. да получават информация за дейността на Клуба;
2. да участват в реализацията на проектите на Клуба, както и във всички форуми,
организирани от него;
3. да поучават съдействие при организирани от тях мероприятия, свързани с
политологията;
4. Почетните и асоциираните членове не могат да участват в управителните органи на
Клуба.
Чл. 10. Задължения на редовните, асоциираните и почетните членове на Клуба:
1. да работят за постигане на програмните цели и задачи на Клуба;
2. да спазват Устава и задължителните решения на ръководните органи на Клуба;
3. да не използват членството в Клуба за лични цели и такива, противоречащи на Устава
на Клуба и законите на страната;
4. да не компрометират Клуба чрез своето обществено поведение.

Глава 5
Устройство

Чл. 11. (1) Органите на управление на Клуба са:
1. Общо събрание (ОС);
2. Управителен съвет (УС);
3. Председател;
4. Настоятелство.
(2) ОС, Председателят, Главният секретар и Заместник-председателите на Клуба имат
мандат една година. Той не се прекъсва с провеждането на частични избори. Мандатът на
допълнително избраните при частични избори членове на колективен орган, както и на
едноличните органи, изтича с мандата на съответния орган.
(3) Мандатът на Председателя, Главния секретар и Заместник-председателите на Клуба
съвпада с мандата на Общото събрание, което ги е избрало. След изтичане на мандата им, те
изпълняват своите функции до провеждането на нови избори.

Глава 6
Общо събрание

Чл. 12. (1) Общото събрание заседава не по-рядко от веднъж на два месеца в рамките на
учебната година.
(2) Общото събрание се свиква на редовно заседание от Председателя на Клуба.
(3) Общото събрание се свиква на извънредно заседание:
1. по инициатива на Председателя на Клуба;
2. по инициатива на Заместник-председател на Клуба;
3. по писмено искане на повече от една четвърт от членовете на ОС по списъчен състав.
(4) Членовете на ОС се уведомяват за заседанията му с покана по писмен или
електронен път от УС на Клуба не по-късно от пет дни преди датата на свикването. Към
поканата се прилагат проект за дневен ред и писмените материали, предвидени за обсъждане.
(5) Заседанията на ОС са открити. Протоколите от тях се подписват от ръководещия
заседанието и Главния секретар на Клуба.
(6) Заседанието на ОС е редовно, ако до 30 минути след обявеното начало са
регистрирани поне една трета от членовете на Клуба по списъчен състав.
(7) При липса на кворум по предходната алинея заседанието се отлага с 30 минути. След
изтичане на 30 минути от първоначално обявения час, заседанието се смята за законно, ако
присъстват не по-малко една четвърт от членовете на Клуба. Ако и тогава няма кворум, то се
свиква отново по общия ред.
(8) По предложение на Председателя Общото събрание приема дневен ред.
(9) Предложения за изменение и допълнение на дневния ред може да прави всеки член
на Клуба.
(10) Заседанията се ръководят от Председателя на Клуба.
Чл. 13. (1) Общото събрание има следните функции и правомощия:
1. организира избора на свои представители в ръководните органи на Клуба;
2. избира и освобождава Председателя на Клуба и другите ръководни органи с
мнозинство повече от половината от списъчния състав на ОС;
3. при необходимост формира и други органи на управление;
4. определя числения състав на органите на Клуба, избира и освобождава ръководствата
им;
5. утвърждава проекти и избира техните координатори;
6. приема Годишен план за изпълнението на проектите на Клуба и тяхното
финансиране;
7. прекратява предсрочно мандата на членовете на Клуба по условията и реда на Чл.6;
8. разглежда и гласува докладите и отчетите на Председателя и Заместник-
председателите на Клуба относно цялостната им дейност след последното Общо събрание;
9. решава въпроси по предложение на Председателя, Заместник-председател или на
минимум 1/5 от членовете на Общото събрание;
10. произнася се по основните насоки на дейността на Клуба;
11. отменя решенията на другите органи на Клуба, които противоречат на закона, Устава
или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Клуба;
12. приема и изменя Устава на Клуба, с мнозинство повече от половината от списъчния
състав на ОС;
13. решава всички други въпроси, чието решаване не е възложено на Управителния
съвет;
14. прекратява съществуването на Клуба или конституира друга форма на
преобразуване или регистриране на Клуба с мнозинство две трети от членовете на ОС по
списъчен състав.
(2) Решенията по т.2 и т.3 от предходната алинея се приемат с тайно гласуване.
Чл. 14. (1) Решенията на ОС на Клуба се приемат с обикновено мнозинство, освен в
случаите, когато е предвидено друго.
(2) Гласуването е явно или по електронен път.
1. явното гласуване се извършва чрез вдигане на ръка;
2. по предложение на член на Клуба, Общото събрание може да реши отделно гласуване
да бъде тайно;
3. тайното гласуване се извършва с бюлетини;
4. електронното гласуване се осъществява чрез личната електронна поща на редовните
членове на Клуба.
(3) Резултатът от явното гласуване се обявява веднага от ръководещия събранието.
(4) Резултатът от електронното гласуване се публикува и онагледява чрез графики в
електронната поща на Клуба до 72 часа след неговото начало.
(5) Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от
списъчния състав на ОС, освен ако не е предвидено друго в Устава.
(6) В случай на равенство на гласовете предложението се прегласува. При повторно
равенство решаването на въпроса се отлага за следващо заседание на ОС.
(7) Решенията на органите на Клуба, които са взети в противоречие със законите на
страната, Устава или предходно решение на Общото събрание могат да бъдат оспорвани пред
Общото събрание по искане на заинтересованите членове на Клуба или на негов орган.
Чл. 15. Общото събрание се състои от:
1. Всички редовни, асоциирани и почетни членове
1.1. Всеки редовен член има право на един глас.
1. 2. Почетните и асоциираните членове в Общото събрание имат съвещателен глас.

Глава 7
Управителен съвет

Чл. 16. (1) Управителният съвет е висшият изпълнителен орган на Клуба. Той ръководи
дейността му между заседанията на ОС.
(2) Управителният съвет се състои от: Председателя, Главния секретар и четирима
Заместник-председатели.
(3) Управителният съвет се свиква на редовни заседания от Председателя на Клуба, не
по-рядко от веднъж месечно.
(4) Решенията се взимат с обикновено мнозинство от всички членове при явно
гласуване, освен ако не е предвидено друго в Устава.
(5) Заседанията на Управителния съвет са открити.
(6) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя. Той е
длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на трима от членовете
му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок, то
може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет. При
отсъствието на Председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет
негов член.
(7) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват
повече от половината от неговите членове.
(8) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание,
ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички
членове на УС.
(9) На заседанията на Управителния съвет се води протокол, който се подписва от
Председателя или председателстващия заседанието и от Главния секретар на Клуба.
Чл. 17. (1) Управителният съвет:
1. осигурява изпълнението на решенията на ОС;
2. предлага на ОС на Клуба изменения в настоящия Устав;
3. обсъжда отчета на Председателя за календарната година и го внася за обсъждане в
ОС на Клуба;
4. следи за изпълнението на Годишния план на Клуба и прави предложения за
изменението му;
5. разглежда кандидатури на студентски организации, желаещи да бъдат партньори на
Клуба;
6. подготвя Общите събрания;
7. взема решения по всички въпроси, които съгласно Устава не спадат в правомощията
на друг орган.
(2). Общото събрание може да делегира и други правомощия на УС, необходими за
нормалната дейност на Клуба.
(3). Решенията на УС подлежат на отмяна от ОС на Клуба при искане за преразглеждане
от страна на минимум 1/5 от членовете на Клуба.

Глава 8
Ръководство

Чл. 18. (1) Ръководството на Клуба се състои от Председател, Главен секретар и
четирима Заместник-председатели.
(2) Председателят на Клуба:
1. осъществява общото ръководство на Клуба;
2. председателства заседанията на Управителния съвет и Общото събрание;
3. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
4. планира приоритети, цели, задачи за дейността на Клуба;
5. следи за прилагането и спазването на Устава;
6. следи за изпълнението на Годишния план и прави предложения за изменението му;
7. решава въпроси относно управлението на Клуба, извън компетентността на ОС и УС;
8. представя официално Клуба пред обществеността, ръководството на ФФ, СУ,
държавните институции, стопанските и неправителствените организации;
9. докладва на УС за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Клуба;
10. подписва решенията на ОС и УС на Клуба, както и споразумения с различни
организации и ръководството на ФФ и СУ;
11. при отсъствие на Председателя, функциите му се осъществяват от упълномощен от
него член на УС;
12. не може да бъде избиран за повече от два последователни мандата;
Чл. 19. (1) Главният секретар на Клуба:
1. спомага за нормалното функциониране на Клуба;
2. разработва програми и осъществява дейности за обучение, развитие и мотивация на
членовете на Клуба;
3. предупреждава членове, отсъстващи системно от мероприятията на Клуба и
установява обстоятелствата за това;
4. предлага за отстраняване членове на Клуба при невъзможност те да изпълняват
задълженията си в резултат на трайна нетрудоспособност, пребиваване в чужбина повече от два месеца, по тяхна молба, при системно неизпълнение на задълженията, лошо поведение или при семестриално завършване;
5. подготвя ОС и УС на Клуба като разпространява необходимите материали и
информацията за нормалното функциониране на работата на събранията;
6. изготвя и подписва протоколи заедно с председателстващия събранията;
7. подписва споразумения с различни организации със съгласието на Председателя на
Клуба;
8. осигурява събирането, съхраняването и опазването на цялата документация на Клуба;
9. води регистъра на членовете Клуба;
10. Ръководи общата работа на Секретариата на Клуба.
(2) При предсрочно напускане или отстраняване на Главния секретар, ОС провежда
избори за нов Главен секретар.
(3) Секретариатът на Клуба:
1. се състои от Международен секретар и други предложени от Председателя и
утвърдени от УС лица;
2. осигурява дейността на организацията в техническо и информационно отношение;
3. осъществява връзките на Клуба с други организации и институции.
(4) Мандатът на членовете на Секретариата съвпада с този на ОС, но може да бъде
прекратен преждевременно с решение на УС.
Чл. 20. (1) Редовните членове Клуба от първи, втори, трети и четвърти курс на
специалност Политология излъчват по един свой представител от съответния курс, който заема
пост Заместник-председател.
(2) Заместник-председателите изпълняват следните функции:
1. подпомагат Председателя в неговата дейност и го представляват в случаите, в които
са упълномощени от него;
2. представят отчет за дейността си пред УС и ОС;
3. представят официално Клуба пред обществеността, ръководството на ФФ, СУ,
държавните институции, стопанските и неправителствените организации;
4. проучват и преговарят с потенциални партньори на Клуба.
Чл. 21. (1) Прекратяване на правомощията на Председателя, Главния секретар или
Заместник-председател на Клуба става:
1. по негова писмена молба до ОС;
2. установено от ОС грубо нарушаване на Устава от негова страна;
3. поради осъждане за умишлено престъпление от общ характер;
4. поради невъзможност за изпълнение на възложената работа в резултат на трайна
нетрудоспособност или при пребиваване в чужбина в продължение на повече от шест
последователни месеца;
5. по писмено искане на минимум една четвърт от членовете на ОС на Клуба. Искането
се приема, когато за него са гласували повече от половината членове на Клуба по списъчен
състав;
6. При прекратяване на студентски права.
(2) При доброволно оттегляне на Председателя той посочва член на УС, който да
изпълнява функциите му до избора на нов Председател от ОС.
(3) Нов избор на Председател или Заместник-председател се провежда не по-късно от
две седмици след предсрочното напускане или отстраняване. До провеждането на нови избори,
правомощията на Председателя се изпълняват от член на УС, определен от ОС.
(4) В случай на временна невъзможност на Главения секретар или Заместник-
председател на Клуба да изпълнява своята работа, ОС провежда избори за временно
изпълняващ длъжността.
(5) Всеки Председател след края на своя мандат става почетен член на Клуба освен при
прекратяване на правомощията му по чл.21, ал.1 т.2, 3 и 5.
Чл. 22. (1) За заседанията на ОС и УС се води протокол от Главния секретар на Клуба.
Изготвянето на протокола се извършва не по-късно от два дни след заседанието. Протоколът се
подписва от председателствалия заседанието и Главния секретар на Клуба, след което се
предава за съхранение в архива на Клуба.
(2) Всеки член на Клуба има право, с писмено заявление до Главния секретар на Клуба,
да поиска поправка в протокола не по-късно от пет дни след заседанието.
Чл. 23. (1) Клубът води следните книги:
1. Книги за членския състав, в които се вписват основни данни за членовете на Клуба;
2. Архив на проектната документация;
3. Архив с входящата и изходящата документация на Клуба;
4. Протоколен класьор с решенията на ОС, УС и Председателя на Клуба.

Глава 9
Настоятелство

Чл. 24. (1) Настоятелство на Клуба:
1. се състои от трима преподаватели от Философски факултет на СУ „Св. Климент
Охридски”;
2. подпомага дейността на Клуба чрез своите контакти, опит и експертиза;
3. приема годишния отчет на Управителния съвет;
4. има представителни функции;
5. съветва членовете на Управителния съвет и Общото събрание;
6. има съвещателен глас в Общото събрание;
7. съдейства за организирането на обществено-полезни проекти и инициативи, научно-
образователни и научно-приложни програми, форуми и други академични събрания по
проблеми, свързани с политологията.
Чл. 25. Членовете на Настоятелството се избират чрез тайно гласуване в Общото
събрание измежду преподавателите във Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски”
за срок от една година по следната процедура:
(1) Редовните членове на Клуба избират чрез отделни листи с обикновено мнозинство
членовете на Настоятелството.
(2) Настоятелството излъчва Председател на Настоятелството от своя състав, чрез
обикновено мнозинство.
Чл. 26. Председателят на Настоятелството:
1. ръководи заседанията на Настоятелството;
2. ръководи тържествените форуми на Клуба – сесии, конгреси и пр., прави предложения
пред Управителния съвет за приемане на нови почетни членове на Клуба.

Глава 10
Партньори

Чл. 27. (1) Партньори на Клуба са:
1. специализираните студентски общности – независими формации, обединяващи
студентите с общи интереси;
2. стопански и неправителствени организации.
(2) Официалните партньори на Клуба:
1. са независими от Клуба;
2. не трябва да работят срещу репутацията на Клуба, ФФ и СУ „Св. Климент
Охридски”.
(3) Клубът и неговите партньори:
1. участват съвместно при реализирането на проекти;
2. организират редовни срещи на ръководствата си и съгласуват дейностите си в
областите от взаимен интерес;
3. сключват споразумения помежду си.

Глава 11
Допълнителни разпоредби

§ 1. Термини. (1) Лошо поведение – нарушение на обществения ред; посегателство
върху правата на друг член; злоупотреба; преднамерено възпрепятстване работата на Клуба, на
някой член на ОС, УС или ръководството; заговор за извършване на действие, упоменато по-
горе; неподчинение или пренебрегване на инструкции; нехайство;
(2) Предупреждение – Главният секретар уведомява своевременно всеки член, който
подлежи на отстраняване от Клуба.
§ 2. Общото събрание на Клуба може да приема и други наредби и правила, третиращи
конкретни въпроси, без те да противоречат на Устава.

Глава 12
Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Настоящият Устав е приет и гласуван от всички присъстващи (15 души) на
Учредителното събрание състояло се на 28 март 2008 г. в град София от 10:15 часа в зала 333 в
сградата на Философски факултет.
§ 2. Уставът влиза в сила от 28 март 2008 г.
§ 3. Изменен и допълнен от ОС на 30 октомври 2008 г.
§ 4. Изменен и допълнен от ОС на 11 март 2009 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *